Baggrund og idé

Kredsbestyrelsen for DBS Østjylland har i maj 2017 fremsat et forslag om at de bygningsmæssige rammer omkring foreningens aktiviteter i Østjylland bør underkastes en målrettet helhedsvurdering med henblik på at skabe mere tidssvarende, tilgængelige/handicapvenlige og rummelige faciliteter for eksisterende og nye aktiviteter i fremtiden.

På DBS Østjyllands generalforsamling er det besluttet at kredsen skal skabe sig et kvalificeret beslutningsgrundlag, således at det er muligt at træffe en beslutning om:

 • aktivitetshuset kan fortsætte i nuværende lokaler
 • aktivitetshuset kan fortsætte i nuværende lokaler efter renovering/ombygning
 • aktivitetshuset med fordel kan flytte til anden eksisterende ejendom i (ny)renoverede/optimerede lokaler
 • aktivitetshuset med fordel kan flytte til andre nybyggede lokaler

 

Hvilke nyttemål er det vi vil imødekomme?

Det langsigtede mål (nyttemål) er at FAB2020 indfrier så mange krav og ønsker til fremtidens aktivitetshus som muligt – herunder styrket fysisk tilknytning/samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde.

Hvem er målgruppen?

FAB2020 skal kunne bruges og tiltrække:

 • mennesker med synshandicap (primært fra Østjylland), herunder:
  • børn
  • unge
  • voksne
  • ældre
 • pårørende
 • personale, bl.a.:
  • undervisere (synshandicappede og seende)
  • administrativt og praktisk personale
  • frivillige (synshandicappede og seende)
 • samarbejdspartnere, som f.eks.:
  • DH (Danske Handicaporganisationer)
  • CSH (Center for Syn og Hjælpemidler)
  • FDDB (Foreningen af Danske Døvblinde)
  • Blindes Arbejde
  • Århus Kommune

Herudover kan der være tale om målgrupper, der gennem samarbejde eller synergier, kan understøtte muligheden for realisering af målene for FAB2020.

Eksempelvis vil det være interessant, hvis FAB2020 konceptet kan udvikles således, at det opnår anseelse lokalt/regionalt som eksempel på en velfungerende, afstigmatiserende kontaktflade mellem borgere med og uden handicap.

Reference: Ulrich-Gabler Haus ved Marienkirche i Lübeck (http://www.baunetz.de/cid/3906011).

 Projektmål

Projektmålet er at tilrettelægge og gennemføre et procesforløb sammen med interessenter og andre relevante aktører, således at et realiserbart beslutningsgrundlag for forandringer mod FAB2020 kan fremlægges for projektets ejere v. DBS Østjyllands generalforsamling i 2018.

Leverancer

Projektets leverancer er:

 • afklarende procesforløb i form af møder, seminar og forhandlinger (f.eks. med kommunen), som klarlægger optimale veje mod de ønskede forandringer
 • overordnede rummelige og funktionelle vurderinger for at kvalificere grundlaget for beslutninger om præferencer eller scenarier som beskrevet under pkt. 1.
 • overordnede økonomiske vurderinger af forandringsforslag, herunder for ændring af eksisterende lokaler eller flytning til nye lokaler.
 • rapport med anbefalinger til forslag om igangsætning af indsatser eller kommende faser af FAB2020 projektet.

Mål, succeskriterier og evaluering

Projektet vil kunne betragtes som en succes, når det konstateres, at en eller flere fremkommelige scenarier eller indsatsforslag kan viderebearbejdes mod projektejernes nyttemål.

Tidsplan

 • Primo september 2017 – godkendelse af kommissoriet
 • September 2017 – januar 2018 – gennemførelse af udredningsarbejdet (feasibility arbejde)
 • Februar – marts 2018 – udarbejdelse af resultater og anbefalingerne til behandling i styregruppen (deadline for forslag til generalforsamlingen er den 06.04.2018)
 • Generalforsamling 05.05.2018 – fremlæggelse til generalforsamlingsbeslutning

Økonomi – omkostninger og gevinster

Der er afsat en ramme på kr. 100.000 inkl. moms til gennemførelse af projektet.

Projektorganisation

(projektejer, styregruppe, projektleder og følgegrupper m.v.)

 • Projektets ejerkreds er:
  DBS Østjylland v. kredsformand Helle Kaas Schmidt
 • Styregruppen er:
  DBS Østjylland v. kredsformand Helle Kaas Schmidt (styregruppens formand)
  samt

  • Støtteforeningen for blinde i Århus v. Inge Gibskov og Ellen Berg
  • Blindes Oplysningsforbund (BOF) v. Formand Heidi Nielsen
  • Blinde og svagsynedes Aktivitetshus v. Skole- og aktivitetsleder Merete Raun Poulsen
  • Dansk Blindesamfund v. Landsformand Thorkild Olesen
  • Blindes Arbejde v. direktør Kristin Espedal
 • Følgegrupper/-personer:
  En tilgængelighedsgruppe skal nedsættes.
  Der kan suppleres med flere følgegrupper ved behov.
 • Projektleder:
  Arkitekt maa Andreas Isager – sekretær for styregruppen og projektgrupperne.
 • Projektorganisation
  Projektorganisation

Kommunikation

Der skal udarbejdes en kommunikationsplan målrettet interne og eksterne interessenter.