DBS ØSTJYLLAND – PROJEKTKKOMMISSORIUM 2.0

Projekt navn        Fremtidens aktivitetshus for blinde og svagsynede i 2020FAB 2020
Forfatter               ISAGER v. Arkitekt maa Andreas Isager
Version                 26. juni 2018

 1. Baggrund og idé

Kredsbestyrelsen for DBS Østjylland har ved generalforsamlingen i maj 2018 fremsat et forslag om flytning af foreningens aktiviteter i Østjylland til ny placering for sikring af mere tidssvarende, tilgængelige/handicapvenlige og rummelige faciliteter for eksisterende og nye aktiviteter i fremtiden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ved Støtteforeningens efterfølgende generalforsamling blev det ligeledes enstemmigt vedtaget at støtteforeningens bestyrelse til og med 31. maj 2020 er bemyndiget til at sælge lokalerne i Sønder Alle 10, 8000 Aarhus C, og lade købssummen indgå i køb af andre lokaler, der er centralt beliggende i Aarhus centrum og fuldt tilgængelige. Betingelsen herfor er:

  • At der I det nye hus kan opnås flest mulige af FAB2020’s nyttemål,
  • at der skabes en bæredygtig driftsmodel for det nye hus,
  • at arbejdet for en flytning til et nyt hus og gennemførelse heraf sker I et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund Østjylland, Blindes Oplysningsforbund, Landsforeningen Dansk Blindesamfund og Blindes Arbejde. Herudover bør Dansk Blindesamfunds Ungdom og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede involveres i arbejdet og
  • at Støtteforeningen for Blinde I Aarhus sammen med Dansk Blindesamfund Østjylland finansierer udgiften til præprojektarbejdet som kan beløbe sig op til ca. 400.000 kr.

2. Hvilke nyttemål er det vi vil imødekomme?

Det langsigtede mål (nyttemål) er at FAB2020 indfrier så mange krav og ønsker til fremtidens aktivitetshus som muligt. Målene er opsamlet efter fælles bruger-idéseminar den 13.11.2017. Nyttemålene skal gennemgås i forbindelse med tilpasning til de(n) konkrete projektmulighed(er).

3. Hvem er målgruppen?

FAB2020 skal kunne bruges og tiltrække:

 • mennesker med synshandicap, herunder:
  • børn
  • unge
  • voksne
  • ældre
 • pårørende
 • personale, bl.a.:
  • undervisere (synshandicappede og seende)
  • administrativt og praktisk personale
  • frivillige (synshandicappede og seende)
 • Blindes Arbejde
 • samarbejdspartnere, som f.eks.:
  • Århus Kommune, herunder bl.a. CSH (Center for Syn og Hjælpemidler)
  • FDDB (Foreningen af Danske Døvblinde)
  • DH (Danske Handicaporganisationer)Eksempelvis vil det være interessant, hvis FAB2020 konceptet kan udvikles således, at det opnår anseelse lokalt/regionalt som eksempel på en velfungerende, afstigmatiserende kontaktflade mellem borgere med og uden handicap.
  • Reference: Ulrich-Gabler Haus ved Marienkirche i Lübeck (http://www.baunetz.de/cid/3906011).
  • Herudover kan der være tale om målgrupper, der gennem samarbejde eller synergier, kan understøtte muligheden for realisering af målene for FAB2020.

4. Projektmål

Projektmålet er at skabe et realiserbart projekt, som kan iværksættes inden maj 2020.

5.Leverancer

Projektets leverancer er:

 • som grundlag for projektets finansieringsplan og en bæredygtig driftsmodel gennemføres møder og forhandlinger med grundejere og finansielle partnere med henblik på køb,
 • tilpasning af projektønsker jf. pkt. 2, med fokus på optimeret rumudnyttelse, muligheder for fremtidssikring og bæredygtig drift.
 • udarbejdelse af en bæredygtig driftsmodel inkl. juridisk struktur, herunder ejerskab til ny ejendom og lejeforhold.

6.Mål, succeskriterier og evaluering

Projektet vil kunne betragtes som en succes, når der er skabt et specifikt, realistisk projekt, der kan accepteres af alle projektets brugere og finansielle partnere, der rummer de afvejede nyttemål for FAB2020 og har en afgrænset tidsplan for realisering.

7. Tidsplan

 • Ultimo juni 2018 – godkendelse af kommissoriet
 • Medio august 2018 – fremsendelse af pitch til fond(e)
 • August-november 2018 – udvikling af koncept for økonomisk bæredygtig driftsmodel
 • September-oktober 2018 – gennemgang og prioritering af FAB2020’s nyttemål/rumbehov
 • Primo december 2018 – klar med ”værktøjskasse” indeholdende koncept for økonomisk bæredygtig driftsmodel og tilpasset og prioriteret rumprogram med indbyrdes afhængigheder.
 • Fortløbende afsøgning af projektmuligheder i privat og offentligt regi
 • Fortløbende fondsdialog
 • Tilpasning af finansierings- og driftsplan, når en acceptabel projektmulighed viser sig

8. Økonomi – omkostninger og gevinster

Der er afsat en ramme på kr. 400.000 inkl. moms til gennemførelse af præprojektarbejdet. Herudover har Støtteforeningen afsat midler til juridisk rådgivning for styregruppens arbejde.

9. Projektorganisation

(projektejer, styregruppe, projektleder og følgegrupper m.v.)

  1. Projektets ejerkreds er: DBS Østjylland og Støtteforeningen for Blinde i Aarhus. Dette indebærer en nær dialog og kommunikation mellem styregruppens formand som repræsentant for DBSØ og Støtteforeningens Formand.
  2. Styregruppen er: DBS Østjylland v. kredsformand Helle Kaas Schmidt (styregruppens formand, som repræsenterer styregruppen udadtil)

samt Støtteforeningen for blinde i Århus v. formand Inge Gibskov, Ellen Berg og advokat Torben Korsager, Blindes Oplysningsforbund (BOF) v. bestyrelsesrepræsentant Blinde og svagsynedes Aktivitetshus v. Skole- og aktivitetsleder Merete Raun Poulsen, Dansk Blindesamfund v. Landsformand Thorkild Olesen/direktør Rasmus Grue Christensen og Blindes Arbejde v. direktør Kristin Espedal

DBSU v. bestyrelsesrepræsentant.

  1. Følgegrupper/-personer: En tilgængelighedsgruppe skal nedsættes. Der kan suppleres med flere følgegrupper ved behov.
  2. Projektleder og sekretær: Arkitekt, maa, Andreas Isager

10. Kommunikation

Styregruppen vil undervejs i projektet informere omverdenen om relevante trin i projektet på projektets hjemmeside www.fab2020.dk. Styregruppens formand er webansvarlig.

11. Evt. andre relevante forhold

12. Godkendelse

Kommissoriet blev godkendt den____________ 2018, af

Formand for styregruppen og DBS Østjylland Helle Kaas Schmidt

Støtteforeningen for blinde i Århus v. formand Inge Gibskov

Blindes Oplysningsforbund v. formand Finn Amby

Dansk Blindesamfund v. Landsformand Thorkild Olesen

Blindes Arbejde v. direktør Kristin Espedal