Forslag vedtaget på kredsgeneralforsamlingen i DBS Østjylland den 6. maj 2017.

Forslaget blev fremsat af kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen foreslår:

Generalforsamlingen giver kredsbestyrelsen tilladelse til at bruge op til 100.000 kr. på at få lavet de første trin i en undersøgelse af muligheden for at renovere kredsens nuværende Aktivitetshus til et niveau svarende til de ønsker og behov, der er for ændringer samt mulighederne for at finde bedre lokaler centralt i Århus i nyt eller eksisterende byggeri.

Der er flere elementer, der gør sig gældende, når fremtidens muligheder i Aktivitetshuset bliver drøftet i kredsbestyrelsen.

  1. Kravene til tilgængelighed er de senere år blevet skærpet under henvisning til FN’s Handicapkonvention, der blev vedtaget i FN den 13. december 2016, og Danmark ratificerede konventionen i juli 2009. Når vi som handicaporganisation påpeger overfor det offentlige og andre, at kravene til tilgængelighed skal overholdes, er det også vigtigt, at vi selv lever op til dem. Et af de rigtig store tilgængelighedsproblemer, der er I kredsens aktivitetshus i dag, er størrelsen på elevatoren. Vi må i dag afvise de mennesker med synshandicap, der bruger kørestol. Disse mennesker har ikke mulighed for at gå til hobby, deltage I undervisningstilbuddene hos Blindes Oplysningsforbund og alt det andet, vi tilbyder I aktivitetshuset. Herudover er der også problemer med størrelsen på toiletterne samt lyd og akustikforhold.
  2. Direktøren for Blindes arbejde, Kristin Espedal, har henvendt sig til Dansk Blindesamfund Østjylland for at høre, om vi kunne være interesseret i et samarbejde. Blindes Arbejde i Aarhus er interesseret i at finde nye og bedre lokaler til deres værksted og butik. Et lokalefællesskab med Blindes Arbejde vil give væsentlige fordele for begge parter og stordriftsfordele på flere områder.
  3. Der kommet nye ønsker til faciliteter i Aktivitetshuset som følge af det udviklingsprojekt, der er sat i gang i 2013 i et samarbejde med Blindes Oplysningsforbund. Her kan fx nævnes etablering af et værksted, et større lokale til mødeaktiviteter og foredrag samt motionsaktiviteter. Der er også ønske om at kunne etablere en klub for unge mennesker med synshandicap. For at disse aktiviteter kan udfolde sig fuldt ud, er det en forudsætning, at der bl.a. sker lokaleændringer og lydisolation.
  4. Der sker rigtig meget med bymidten de kommende år. Bl.a. kommer letbanen, rutebilstationen flyttes og banegården ændres. Det er derfor, der måske kan findes et andet sted, der ligger lige så centralt som aktivitetshuset gør i dag, og som kan opfylde flere af de ønsker, der er til husets indretning. Der er behov for professionel hjælp til at afdække, hvilke muligheder fremtiden byder på i Aarhus midtby.
  5. Dansk Blindesamfund Østjylland har gennem årene været udsat for, at Aarhus kommune ønsker at skære i tilskuddet til Aktivitetshuset. Der viser sig en tendens til, at kommunen ikke ønsker at yde økonomisk støtte til driften hos frivillige organisationer. Indtil nu har vi klaret frisag, men det er meget tvivlsomt, om det lykkes endnu en gang. Derfor er vi i Dansk Blindesamfund nødt til at undersøge muligheden for, at vi kan blive uafhængige af Aarhus kommune. Det bør derfor indgå i de kommende overvejelser, om en eventuel flytning til nye lokaler kan ske med støtte fra fondsmidler, så de løbende driftsudgifter reduceres.

Den undersøgelse, kredsbestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til at gennemføre, skal afdække behov og ønsker i forbindelse med nuværende og fremtidige aktiviteter. Den skal derefter afklare, dels hvilke muligheder der findes i Århus, som det kan være relevant at arbejde videre med, dels om kredsens nuværende Aktivitetshus kan renoveres i en sådan grad, at huset vil kunne leve op til de ønsker og krav, der er til indretningen.

Undersøgelsen skal give mulighed for, at vi i Dansk Blindesamfund Østjylland, kan træffe en beslutning om, hvad der skal ske med aktivitetshuset på et kvalificeret grundlag.

Det skal understreges, at der med undersøgelsen ikke er taget stilling til, om vi skal flytte eller blive boende.