SAMMENDRAG

Gennem snart 125 år har den private Støtteforening for Blinde i Århus økonomisk understøttet aktiviteter for blinde og svagsynede. Støtteforeningen ejer i dag aktivitetslokaler i en ejendom på Sønder Alle 10 i Århus centrum, som primært lejes ud til Dansk Blindesamfund Østjylland og Blindes Oplysningsforbund (BOF), men både brugerkredsen og efterspørgslen er større og lokalerne kan desværre ikke længere opfylde almene forventninger til et tidssvarende, tilgængeligt og velfungerende aktivitetshus for målgruppen. Samtidigt overtager Dansk Blindesamfund Østjylland flere opgaver fra de offentlige myndigheder i en tid hvor det kan dokumenteres[1], at livsbetingelserne på flere områder, herunder livskvaliteten generelt for blinde og svagsynede, forringes i Danmark.

Dansk Blindesamfund Østjylland og Støtteforeningen har derfor i fællesskab fået til opgave at finde frem til en fremtidssikret løsning, hvor også nye aktiviteter og samarbejdsmodeller kan integreres – ikke mindst for at bidrage til løsning af de samfundsmæssige udfordringer blinde og svagsynede står overfor, men også sikre et mere bæredygtigt grundlag for aktivitetshusets fremtidige drift. På den baggrund er projekt Fremtidens Aktivitetshus for Blinde og Svagsynede i 2020 (FAB2020) blevet etableret.

Denne henvendelse har til formål at skabe grundlaget for en drøftelse med fondsbestyrelser og andre potentielle bidragsydere om muligheden for opbakning til og/eller medfinansiering af et nyt aktivitetshus for blinde og svagsynede i Østjylland.

Projektets økonomiske ramme er ikke endelige fastlagt endnu, men forventes med afsæt i et samlet areal på ca. 1.540m2 (hvilket vil understøtte FAB2020’s samlede nyttemål) at ligge mellem 59 og 66 mio. kr. inkl. moms. Medfinansiering ventes at komme fra salg af egen ejendom.

BAGGRUND                                                                   

Dansk Blindesamfund Østjylland er en afdeling under landsforeningen af blinde og svagsynede i Danmark (Dansk Blindesamfund).

Rammerne omkring aktiviteter for blinde og svagsynede i Østjylland udgør i dag ca. 600m2 på de tre mellemste etager i den 5-etagers ejendom, Sønder Alle 10. Stedet har en unik historie, idet lokalerne i 2003 blev stillet til rådighed for blinde og svagsynede af den private Støtteforeningen for Blinde i Aarhus, der blev etableret i 1894.

Trods løbende forbedringer og fornyelser af faciliteter gennem årene ser kredsbestyrelsen for Dansk Blindesamfund Østjylland et akut behov for nytænkning af fremtidens rammer for aktiviteterne for blinde- og svagsynede i Østjylland.

På den baggrund fremsatte Kredsbestyrelsen i maj 2017 et forslag om, at de bygningsmæssige rammer omkring foreningens aktiviteter i Østjylland bør underkastes en målrettet helhedsvurdering med henblik på at skabe mere tidssvarende, tilgængelige og rummelige faciliteter for eksisterende og nye aktiviteter i fremtiden. Efterfølgende vedtog støtteforeningens generalforsamling i 2018 enstemmigt at give bestyrelsen bemyndigelse til at sælge lokalerne i Sdr. Alle 10 og lade købesummen indgå i køb af andre lokaler.

I november 2017 deltog FAB2020s hovedinteressenter i et seminar – en brainstorming – for at drøfte ønskerne til omfang, indhold og pladsen til aktiviteterne i det fremtidige aktivitetscenter. Alle gode ideer og forslag blev noteret. Seminaret blev i 2018 fulgt op af en temadag for at sikre grundlaget for et realistisk og sammenhængende bud på aktivitetscenterets indhold, størrelse og funktioner. Desuden er der udarbejdet en driftsmodel, der redegør for projektets økonomiske levedygtighed. Konklusionerne udgør udgangspunktet for aktivitetscenterets indretningsprogram.

FAB2020 – EN NY START

Indretningsprogrammet åbner mulighed for nytænkning af livsvilkår for blinde- og svagsynede i Østjylland og gør det blandt andet muligt for Dansk Blindesamfund Østjylland at kunne opfylde:

 1. Ønsket om at kunne tilbyde tilgængelighed i en bygning, som opfylder kravene under FNs handicapkonvention, bl.a. således at huset vil blive tilgængeligt for kørestolsbrugere.
 2. Ønsket om at inkludere den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde, som en integreret del af FAB2020. Dette samarbejde vil åbne mulighed for en spændende dynamik i huset, samt – via samarbejdet med Blindes Akademi under Blindes Arbejde – understøtte arbejdet med at få flere borgere med synshandicap i arbejde.
 3. Ønsket om forbedring af eksisterende tilbud og etablering og indretning af nye, som kan afbøde den voksende ulighed mellem seende og ikke seende i Danmark, herunder:
  1. En kapacitet i møde- og undervisningslokaler afstemt med det erfarede og forventede behov
  2. At musik, fitness, fysioterapi (sundhedsrum), væksthusdyrkning og tandemcykling kan tilgå aktivitetsudbuddet samt mulighed for bad og omklædning
  3. At madlavningskurser og madlavning i og udenfor åbningstid vil kunne afvikles i egnet undervisningskøkken
  4. At Dansk Blindesamfunds Ungdom Vests aktiviteter vil kunne rummes og afvikles med mulighed for overnatning grundet oplandets størrelse (Jylland og Fyn)
  5. At forældre til børn med synshandicap og synshandicappede forældre med seende børn – alle – vil kunne bruge huset som en tryg base
  6. At showdown (bordtennis for blinde) vil kunne afvikles med 2 hold
 4. Ønsket om at oprette et regionalt kontor under Dansk Blindesamfund for støtte af hovedkontorets og regionskonsulenternes arbejde i regionen
 5. Dansk Blindesamfund Østjyllands ønsker til administrationslokaler og mødemulighed
 6. At café indrettes med tilknyttet lounge/venterum og hyggerum, som ved større møder kan øge caféens kapacitet
 7. At der dedikeres plads til pleje og aktivitetsnær placering af førerhunde
 8. At personale- og køkkenforhold kan afstemmes med eksterne krav
 9. At parkeringsbehovet til personale og handicapkørsel er tilgodeset
 10. Mulighed for udendørs ophold og afskærmet hundeluftning
 11. At byrummet i umiddelbar nærhed får en særlig taktil ledelinje til aktivitetshuset

AFTEGNING AF FAB2020 I ET NYT HUS

I skrivende stund har Dansk Blindesamfund Østjylland ingen konkrete aftaler om køb af en egnet bygning i Århus centrum, men er i dialog med Århus Kommune og private ejendomsejere.

Dansk Blindesamfund Østjylland er på udkig efter lokaler, der rummer op til 1500m2 bruttoetagemeter, tæt på Århus Banegård, med god tilgængelighed og udearealer til både besøgende og hunde. For at kunne rumme Blindes Arbejdes butik er erhvervelse af en stueetage med adgang fra gaden et yderligere krav.

ØKONOMI

Opstilling af et realistisk, præcist budget for projektet må afvente købsprisen på en ejendom til indretning af FAB2020 samt beregning af udgifterne til nødvendig ombygning og anskaffelser på det konkrete sted. Ud fra forventede m2 priser i Århus centrum er der formentlig tale om en udgift til enten køb af byggeretter på mellem 16-21 mio. kr. eller køb af eksisterende ejendom for omkring 36-40 mio. kr. Til ombygning, indretning, inventar, rådgivning, uforudseelige udgifter m.v. yderligere mellem 27-30 mio. kr. (ombygning) og 41-44 mio. kr. (nybygning). Som modregning kan der bidrages med egenfinansiering – bl.a. i form af salget af Sønder Alle 10, som af erhvervsmæglere vurderes til en aktuel markedsværdi omkring 14,5 mio. kr.

Beløbene er inkl. moms.

DRIFTSBUDGET

Det endelige driftsbudget for FAB 2020 må ligeledes afvente konkrete beregninger efter køb af en specifik bygning, men Støtteforeningen har opstillet en levedygtig driftsmodel, hvor bl.a. Blindes Arbejde og Dansk Blindesamfund begge ventes at bidrage som faste lejere i bygningen. Driftsmodellen er beskrevet i vedlagte bilag.

EJERSTRUKTUR

Aktiviteterne i Aktivitetshuset på Sønder Allé 10 i Aarhus har gennem mange år været organiseret således i relation til ejer- og driftsforhold:

 • at støtteforeningen ejer og finansierer den faste ejendom og stiller denne til rådighed for brugerne, primært Dansk Blindesamfund Østjylland og Blindes Oplysningsforbund, på lempelige vilkår,
 • at brugerne selv organiserer ”driften” af lokalerne, dvs. forestår og finansierer de aktiviteter, der udføres i lokalerne, herunder udgifter til personale og direkte aktiviteter,
 • at brugernes omkostning til selve brugen af lokalerne har været beskeden.

Før projektet realiseres skal der findes en juridisk, bæredygtig ejerstruktur for Fremtidens Aktivitetshus for Blinde og svagsynede sammen med Dansk Blindesamfund og Støtteforeningen for Blinde i Aarhus. En sådan beslutning kan blive påvirket af en række parametre, herunder især den finansieringsplan, der skal fastlægges i dialog med de fonde/organisationer, der støtter projektet.

Den nye juridiske enhed, der etableres, vil være projektejer og modtager af fondens bidrag.

LE JERSTRUKTUR

Der udvikles en lejer-/brugerstruktur, der økonomisk set med sikkerhed kan afdække ejers omkostninger til drift, vedligehold og evt. finansiering.

Det er forudsat, at DBS (Landsforeningen) og Blindes Arbejde lejer lokaler på markedsmæssige vilkår, og det er nødvendigt at der indgås uopsigelige lejekontrakter over en længerevarende årrække med disse organisationer.

Også med Dansk Blindesamfund Østjylland og Blindes Oplysningsforbund skal der indgås skriftlige lejekontrakter, der bekræfter vilkårene for brugen af lokalerne.

TIDSPLAN

Dansk Blindesamfund Østjylland arbejder målrettet for at finde det rigtige hus til indretning af FAB2020, helst i samarbejde med en fond, som kan give tilsagn om at understøtte projektet økonomisk.

Indtil videre er det FAB2020’s ønske, at et ejendomskøb kan gennemføres i 1. halvår 2020 med henblik på opstart af ombygningsarbejder i 2. halvår 2020.

Venlig hilsen
Helle Kaas Schmidt
Formand for Dansk Blindesamfund Østjylland og

Projektleder for FAB2020

Se bl.a. rapporten ”Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår” udgivet i 2017 fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

https://www.sfi.dk/publikationer/blinde-og-staerkt-svagsynedes-levevilkaar-13594/